תנאי שימוש ופרטיות.

1. שימוש באתר "nesher-clean.co.il" מהווה אישור הסכמת המשתמש לתנאי הסכם רישוי.
2. האתר " nesher-clean.co.il" שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אולם כל שינוי יחול אך ורק על קופונים למוצרים ו/או לשירותים שנרכשו לאחר השינוי. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.
3. תנאים חדשים נכנסים לתוקף מרגע פרסומם באתר "nesher-clean.co.il".
4. האתר " nesher-clean.co.il" מספק למשתמש גישה לחומרים הנמצאים באתר " nesher-clean.co.il" וכל האתרים והפורומים הכלולים בתוכו.
5. כל החומרים המתפרסמים באתרים והפורומים של האתר " nesher-clean.co.il" שמורים על-ידי החוק של מדינת ישראל על זכויות היוצר, כמו גם על ידי חוקי המשפט הבינלאומי בתחום.
6. כל שימוש בחומר המפורסם באתרים והפורומים של האתר " nesher-clean.co.il" הינו אפשרי אך ורק עם הקישור לאתר " nesher-clean.co.il". כל ציטוט או שימוש אחר מהווה הפרת חוק.
7.במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן ("תנאי השימוש"), עליך להימנע משימוש באתר.כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד " nesher-clean.co.il", האתר, בעלי האתר, מנהלי "nesher-clean.co.il" , סוכניהם, שלוחיהם ו/או כל מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות " nesher-clean.co.il" על פי תנאי השימוש.רק הכללים שיפורסמו בתנאי שימוש אלו יחייבו את " nesher-clean.co.il" כלפי מבצעי הפעולות באתר.

1. תנאי הגבלת ואחריות

1. תנאי הגבלת אחריותבמידה והנכם בעלי חומר או בעלי זכויות השימוש בו והנכם מתנגדים לשימוש בו באתר " nesher-clean.co.il", אנא צרו אתנו קשר דרך הכתובת This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. האתר " nesher-clean.co.il" מספק שירותי פרסום באינטרנט כשהמידע נתקבל מאת צד שלישי, וכמו כן האתר מפיץ מידע בקרב הקוראים ולא נושא בשום אחריות:
1.1 על תוכן הטקסטים של פרסומים, תמונות וכל חומר אחר שכולל פרסומת.
1.2 על תוכן ואופן ההגשה של החומרים שנתקבלו על ידי המשתמש כתוצאה מגלישה באתר " nesher-clean.co.il" ועל אי התאמה אפשרית של חומרים אלה לחוק או על אופים הפוגע.
1.3 על איכות השירות, איכות המידע וחומרים אחרים שנתקבלו דרך האתר " nesher-clean.co.il" ואי התאמתם האפשרית לציפיות המשתמש או לתקנים המקובלים.
1.4 על מהימנות החומר המתפרסם באתר " nesher-clean.co.il" ועל איכות המוצרים והשירותים המתפרסמים באתר.
1.5 על כל נזק שנגרם במישרין או בעקיפין ועל הפסדי רווח בין אם נגרו כתוצאה משימוש באתר לבין אם נגרמו כתוצאה מאי יכולת להשתמש בו.
1.6 על תוצאות השימוש במידע שנתקבל תוך כדי גלישה באתר.
1.7 על אי התאמה אפשרית בין התוצאות שנתקבלו תוך כדי שימוש באתר " nesher-clean.co.il" לבין ציפיות המשתמש.
1.8 על כל נזק שנגרם לכל חומרה או תוכנה של המשתמש כתוצאה מגלישה באתר "nesher-clean.co.il".
1.9 על אי יכולת לעשות שימוש באתר "nesher-clean.co.il" בשל סיבות כלשהן.ג. תנאי שימוש באתר
1.10. זכות השימוש באתר הינה אישית למשתמש ולא ניתנת להעברה לכל צד ג.
1.11. משתמש הינו האחראי הבלעדי להגנה על סודיות הסיסמא/ות לאתר ו/או בכל הקשור בו.
1.12. משתמש מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת "nesher-clean.co.il", וש- " nesher-clean.co.il" לא תהיה אחראית לכל שיבוש ולכל איבוד מידע בזמן העברת מידע על גבי האינטרנט. ייתכן והאתר יהיה לא זמין מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת. בשל נסיבות התלויות ב- "nesher-clean.co.il" וכן בשל נסיבות אשר אינן תלויות ב- " nesher-clean.co.il", יתכן שגישה לאתר תופרע, תושע ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות. הנך פוטר את " nesher-clean.co.il" בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לך עקב האמור לעיל.
1.13. לאתר- " nesher-clean.co.il" תהיה הזכות, בכל עת, לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה ו/או שימוש של האתר, לרבות תוכן, שעות פעילות וציוד הנדרש לצורך גישה ושימוש באתר. "nesher-clean.co.il" רשאית להפסיק הפצתו של כל מידע, רשאית לשנות או להפסיק כל שיטת העברת מידע ורשאית לשנות את מהירויות העברת המידע או כל מאפיין אותות ו/או מאפיין שידור אחרים.
1.14. אתה מאשר בזאת כי הנך בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב. עלייך להיות בן 18 לפחות כדי שתהיה כשיר להשתמש באתר.

2. שינוי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות

2.1. אתר "nesher-clean.co.il" שומרת לעצמה את הזכות לשנות, ובכלל זה להפסיק, להשעות ו/או לבטל, את תנאי השימוש ו/או את מדיניות הפרטיות, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ואף ללא סיבה וכן ללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה בנדון. שינוים אלו יכולים לכלול, בין השאר,הוספת עמלות ותשלומים נוספים.
2.2. השינויים האמורים בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות, יחולו באופן מיידי על כל משמשי האתר, אלא אם מדובר בשינוי מהותי שאז כאמור יחולו החל מתן ההודעה האמורה באמצעות הדואר האלקטרוני או פירסום ההודעה האמורה באתר, וכל שימוש באתר על ידי משתמש אחרי ביצוע השינוייםהאמורים תיחשב הסכמה וקבלה של השינויים האמורים על ידי משתמש.
2.3. אנו ממליצים לך לקרוא מחדש, מעת לעת, את תנאי השינוי ומדיניות הפרטיות nesher-clean.co.il שלנו, כדי להיות מועדכן בשינויים בהם.

3. ציוד

3. ציוד:משתמש יהיה אחראי לקבלת ולאחזקת טלפון, קו תקשורת, מחשב, חומרה וכל ציוד אחר הנדרש ("הציוד"), ככל שנדרש, על מנת לקבל גישה ולעשות שימוש באתר ולכל העלויות הכרוכות בכך. " nesher-clean.co.il" לא תהיה אחראית לכל הנזקים לציוד ו/או לתוכנה ו/או למידע של משתמש כתוצאה משימוש באתר.

4. כללי התנהגות למשתמש

4.1. האתר הינו קניינה הפרטי של "nesher-clean.co.il". כל פעילות באתר חייבת להיות בהתאם לתנאי השימוש.
4.2. אתר " nesher-clean.co.il" דורשת כי כל פעילות של משתמש באתר ו/או בקשר לאתר חייבת להיות למטרות חוקיות בלבד.
4.3. משתמש לא יפרסם או ישדר דרך האתר כל חומר, אשר מפר בכל דרך שהיא זכויותיהם של אחרים או כל חומר לא-חוקי, מאיים, פוגעני, מטעה, מעליב, משמיץ, דוחה, חודר/מפר פרטיות, וולגרי, גס, מגונה או באופן אחר מעורר התנגדות, מעודד התנהגות פלילית, מקים עוולה אזרחית ו/או שמפר בדרך אחרת כל חוק ו/או דין ו/או אשר מכיל דבר פרסום או שידול בקשר למוצרים או שירותים כלשהם, זאת ללא הסכמתה המפורשת של " nesher-clean.co.il" בכתב ומראש,.
4.4. כל התנהגות מצד משתמש אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של " nesher-clean.co.il" מגביל ו/או מונע ו/או מפריע למשתמש כלשהו מלהשתמש ולהנות מהאתר הינה אסורה.
4.5. משתמש לא יעשה שימוש באתר על מנת לפרסם ו/או לשדל מטעמים מסחרים, דתיים, פוליטיים, לא מסחריים ו/או אחרים, לרבות שידול משתמשי האתר להפוך משתמשים של שירותים אחרים אשר, במישרין או בעקיפין, מתחרים או עלולים להתחרות באתר " nesher-clean.co.il". האמור בסעיף4 זה יחול לטובתה של " nesher-clean.co.il" ו/או לטובת כל מי מטעמה, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של "nesher-clean.co.il".

5. קניין רוחני, זכויות יוצרים וסימני מסחר

5.1. כל דבר באתר הוא רכושה הקנייה הבלעדי של אתר " nesher-clean.co.il" או שנעשה בו שימוש תחת הרשאה מפורשת מבעל הזכויות. כל העתקה, הפצה, שידור, פירסום, יצירת קישור או שינוי בדרך אחרת של האתר מבלי הסכמה מוקדמת מפורשת בכתב מאתר " nesher-clean.co.il",אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על משתמש עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים.
5.2. האתר מכיל חומר המוגן על פי דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר ותוכן ומידע קנייני אחר, לרבות טקסט, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוזיקה וצלילים. למשתמש אסור לשנות, לפרסם, לשדר ו/או להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור עבודות נגזרות או לנצל את התוכן באתר בכל אופן אחר, בשלמותו או בחלקו. אלא אם נקבע אחרת במפורש על פי חוק, כל העתקה, הפצה, שידור, פירסום או ניצול מסחרי של חומר מהאתר, ללא אישור מפורש מאתר " nesher-clean.co.il" או מבעל הזכויות בו, הינו אסור. במידה שהעתקה, הפצה, שידור, פרסום, של חומר מוגן בזכויות יוצרים, הינה מותרת, לא יעשו כל שינויים ו/או מחיקות של קרדיט ליוצר, סימני מסחר או הודעת בדבר זכויות היוצרים. משתמש מכיר בכך שהוא אינו רוכש כל זכויות בעלות על ידי הורדה מהאתר ו/או הורדה מהודעות שקיבל מאתר " nesher-clean.co.il" (download) של החומר המוגן מהאתר. כל סימני המסחר של אתר " nesher-clean.co.il" המופיעים באתר הינם בבעלות בלעדית ומלאה של אתר " nesher-clean.co.il".
5.3. משתמש לא יעלה לאתר (upload), יפרסם או ינגיש בדרך אחרת באתר כל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קנייניות אחרות מבלי הרשאה מפורשת של בעלי זכויות היוצרים, סימני המסחר והזכויות הקנייניות האחרות. משתמש יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק הנובע מהפרה של זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קנייניות אחרות וכל נזק אחר הקשור לכך. על ידי הצגת חומר בכל איזור פומבי באתר, משתמש מצהיר שהבעלים של חומר זה נתן לאתר "nesher-clean.co.il" זכות ורישיון בלתי הדיר, לא בלעדי, לא מוגבל בזמן וללא תמורה, לעשות שימוש, לשכפל, להעתיק,לשנות, להתאים, לפרסם, לתרגם ולהפיץ את החומר האמור (כולו או חלקו) בכל העולם וכן לשלב חומר זה ביצירות אחרות בכל אופן, בכל מדיה ובכל טכנולוגיה הידועות כיום או שיהיו בעתיד, באופן המקסימלי הניתן לגבי כל זכות יוצרים הקיימת בחומר האמור. משתמש מרשה גם לכל משתמש אחר לגשת, לצפות, לאחסן, לשכפל ולהעתיק את החומר לשימוש האישי של אותו משתמש. משתמש מעניק לאתר " nesher-clean.co.il" את הזכות לערוך, לשפכל להעתיק, לפרסם ולהפיץ כל חומר שנעשה זמין באתר על ידו. האמור בסעיף 6 זה יחול לטובתה של אתר " nesher-clean.co.il" וכן לטובת כל מי מטעמה, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של אתר " nesher-clean.co.il".

6. היעדר אחריות

6.1. משתמש מסכים בזאת מפורשות שהשימוש באתר הוא על אחריותו וסיכונו הבלעדי. אתר "nesher-clean.co.il", הגופים המסונפים לה, עובדיהם, סוכניהם, שלוחיהם, בתי העסק, צדדים שלישיים המספקים תוכן ובעלי רישיונות וכל מנהליהם, הדירקטורים, עובדיהם, סוכניהם ושלוחיהם אינם מצהירים ואינם מתחייבים שהשימוש באתר יהיה נטול הפרעות ו/או חסר תקלות ו/או נטול טעויות ו/או יינתן כסדרו בלוא הפסקות, כמו כן הם אינם ערבים לתוצאות שעלולות להיות מושגות משימוש באתר וכן אינם ערבים לדיוק, למהימנות או לתוכן של כל מידע, שירות או קופונים שיסופקו באמצעות האתר.
6.2. הגישה ניתנת לאתר כמו שהוא וככול שהוא זמין, על בסיס "AS IS" ועל בסיס "AS AVILABLE". אתר " nesher-clean.co.il" מסתלקת מכל מצג, אחריות, ערובה, הצהרה ותנאי, בין מפורש ובין מרומזים, לרבות לגבי אי הפרת זכויות קניניות או חוזיות, סחירות והתאמה למטרה.
6.3. אתר "nesher-clean.co.il" אינה מייבאת, מייצרת, משווקת, מוכרת ו/או מספקת את המוצר ו/או השירות שיש בדעתך לרכוש באתר ולפיכך אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים, טיבם, התאמתם לצרכיך ו/או למפרט הטכני.
6.4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל אתר "nesher-clean.co.il" לא תהיה אחראית, בגין כל נזק, בין אם ישיר ובין אם עקיף, אשר נגרם עקב שימוש באתר.

7. בקרה, פיקוח ומעקב

בקרה, פיקוח ומעקב לאתר "nesher-clean.co.il" תהיה הזכות, אך לא החובה, לבקר, לפקח ולעק וב אחר התוכן באתר בכל עת, לרבות בחדרי הצט ובפורומים, ככל שיהיו חלק מהאתר, לקבוע האם השימוש באתר נעשה בהתאם להסכם זה ובהתאם לכל הכללים שיקבעו, ככל שיקבעו, על ידי אתר "nesher-clean.co.il", כמו גם התאמה לכל חוק, דין, תקנה, רגולציה ו/או בקשה/הוראה של גוף מוסמך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אתר "nesher-clean.co.il" תהיה זכאית, אך לא מחויבת להסיר כל חומר, אשר אתר "nesher-clean.co.il" סוברת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שהוא מפר את תנאי הסכם זה או שמעורר כל התנגדות.

8. פרטיות משתמש

פרטיות משתמש מכיר בזאת שכל הדיונים, דירוגים, הערות, שירות לוח המודעות, חדרי הצט ו/או כל תשתיות הודעות ותקשורות באתר ("קהילות") הם פומביים ואינם תקשורות פרטיות, ולכן צדדים שלישים רשאים לקרוא את התקשורות של משתמש מבלי ידיעתו. אתר "nesher-clean.co.il" אינה שולטת או נותנת חסות לתוכן, להודעות או למידע הנמצא בכל קהילה ולכן אתר "nesher-clean.co.il" מסתלקת באופן מפורש מכל חבות הנוגעת לקהילות ואינה אחראית לשום תוצאה הנובעת מהשתתפות משתמש בקהילות. כל מידע שמשתמש מפרסם באתר, בין אם בחדרי הצט, בחדרי הדיונים, על לוחות המודעות או בכל דרך אחרת, אינו מידע שחלה עליו סודיות כלשהי. על ידי פרסום הערות, הודעות ו/או מידע אחר באתר, משתמש מקנה לאתר " nesher-clean.co.il" את זכות השימוש באותן הערות, הודעות ו/או מידע אחר לצורך קידום מכירות, פירסום, חקר שוק וכן לכל מטרה חוקית אחרת מבלי הגבלה של טריטוריה, זמן או כל הגבלה אחרת. למידע נוסף אנא עיין במדיניות הפרטיות של אתר " nesher-clean.co.il. הענקת רישיון על ידי פרסום תקשורות באתר או דרכו, משתמש יהא כמי שנתן לאתר " nesher-clean.co.il" רישיון בלתי הדיר, לא בלעדי, לא מוגבל בזמן וללא תמורה, לעשות שימוש, לשכפל, להעתיק, לשנות, לפרסם, לערוך, לתרגם, להפיץ, לבצע ולהציג את התקשורות לבד או יחד עם יצירות אחרות בכל צורה, מדיה או טכנולוגיה הידועות כיום או שיהיו בעתיד, ללא מגבלות טריטוריה או זמן וכן לתת רישיונות משנה לגבי זכויות אלו .

9. שיפוי ושחרור

שיפוי ושחרור משתמש מסכים להגן על, לשפות ולפצות את אתר " nesher-clean.co.il" ואת הגופים המסונפים לה ומנהליהם, הדירקטורים בהם, עובדיהם, סוכניהם ושלוחיהם מפני כל תביעה ו/או דרישה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין, הנובעים או הקשורים לפעילותו שלא על פי תנאי שימוש אלה ו/או שלא כדין. משתמש הנו האחראי הבלעדי לכל אינטראקציה עם בית העסק ועם משתמשים אחרים באתר. משתמש משחרר את אתר " nesher-clean.co.il " מכל תביעה, דרישה, חבות הקשורים לכל מוצר ו/או שירות של בית עסק, לכל פעולה של בית עסק, לרבות כשל של בית העסק לפעול בהתאם לכל דין וכן כשל של בית העסק לקיים את תנאי הקופון או רכישה, וכן לגבי כל אינטראציה, בין אם מקוונות ובין אם לאו, עם כל משתמש אחר.

10. ביטול הסכם

ביטול הסכם זה אתר "nesher-clean.co.il" רשאית לבטל הסכם זה בכל עת ומכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהיה חייבת למסור הודעה על כך למשתמש. ביטול הסכם זה לא יפגע בהמשך תחולת תניות שעל פי טבען להישאר בתוקף אף לאחר ביטול חוזה, לרבות תניות סעיפים 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ,13,12,11 ו- 14

11. סימני מסחר

סימני מסחר אתר "nesher-clean.co.il" וכן כל סימן מסחר אחר המופיע באתר המכיל את המילה " nesher-clean.co.il", בין שמדובר סימן מסחר המכיל מילים/אותיות בלבד ובין שמדובר סימן מסחר מעוצב, הנו סימן מסחר של אתר " nesher-clean.co.il", מהווה חלק מקניינה וכל הזכויות בקשר לכך שמורות עמה. כל סימני המסחר האחרים המופעים באתר הינם קניינם של בעליהם החוקיים.

12. תוכן צדדים שלישיי

תוכן צדדים שלישיי םכל תוכן של צד שלישי המופיע באתר, לרבות, דעות, המלצות, עצות, הצהרות, שירותים וכן כל מידע אחר או תוכן אחר המבוטא או מונגש על ידי צדדים שלישיים, לרבות על ידי ספקי תוכן או מידע וכן על ידי כל משתמש ("תוכן צד שלישי"), נעשה על ידם ועל אחריותם הבלעדית ולא על ידי אתר "nesher-clean.co.il" ולאתר "nesher-clean.co.il" לא תהיה כל אחריות בקשר לכך. אתר " nesher-clean.co.il" לא נותנת חסות ולא אחראית לדיוק, לנכונות, לשלמות ולשימושיות של כל תוכן צד שלישי. בשום נסיבות, אתר "nesher-clean.co.il" לא תהיה אחראית וכן לא תחוב בגין כל נזק ו/או הפסד שנגרמו בשל הסתמכות משמש על מידע שהושג דרך האתר. זוהי אחריותו של משתמש להעריך את הדיוק, הנכונות, המהימנות, השלמות ו/או השימושיות של כל תוכן צד שלישי הקיים באתר.ייתכן והאתר יכיל קישורים לאתר אינטרנט של צדדים שלישיים. קישורים אלו ניתנים לנוחות משתמש הקצה בלבד ואינם מעידים על מתן חסות של אתר " nesher-clean.co.il" לתכנים הנמצאים באתרי אינטרנט אלו. אתר " nesher-clean.co.il" אינה אחריות לכל מצג ו/או תוכן, של אותם אתרי אינטרנט אליהן קיים לינק באתר וכן אינה אחראית לדיוק, לנכונות, למהימנות, לשלמות ו/או לשימושיות של כל תוכן ומידע המופיע באתרי אינטרנט אשר לינק אליהם מופיע באתר. משתמש מודע לכך שייתכן שביקור באתר אינטרנט שלינק אליו מופיע באתר יגרום לו לנזקים נוספים, לרבות עקב וירוסים, רוגלות, ותוכנות זדוניות אחרות. אם משתמש מחליט להיכנס לאתר אינטרנט של צד שלישי דרך לינק המופיע באתר, הוא עושה זאת על אחריותו ובלעדית כאשר כל הסיכונים בנוכע לכך רובצים עליו. אתר " nesher-clean.co.il" לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם ו/או עלול היה להיגרם לך כתוצאה משימוש או כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע באתרי האינטרנט שתגיע אליהם באמצעות הקישורים באתר.

13. שולחות הודעות

משלוח הודעות על ידי אתר " nesher-clean.co.il" ו/או מי מטעמה למשמשי על מנת שתהיה מעודכן בהצעות המתפרסמות באתר מעת לעת, אתר " nesher-clean.co.il" חפצה לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני לעידכונך בנדון, וזאת לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת לאתר " nesher-clean.co.il" עת פתיחת החשבון באתר. הנך מאשר בזאת לאתר " nesher-clean.co.il" ו/או למי מטעמה לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני כאמור, באם הנך חפץ להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני כאמור, הנך מוזמן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של אתר " nesher-clean.co.il" בכתובת הדואר האלקטרוני This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ולבקש להסירך מרשימת התפוצה.כמו כן, באישורך את תנאי שימוש אלה הנך מביע הסכמתך לכך שאתר " nesher-clean.co.il" ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אליך מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות SMS, דואר אלקטרוני, פקסימיליה, מע חיוג אוטומאטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי.ב. הקופונים. 21. רישום באתרבעת הרישום יהיה עליך להזין טופס רישום הכולל את הפרטים הבאים שלך: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, בחירת סיסמא, טלפון, כתובת, מספר תעודת זהות . בעצם הזנת הפרטים האמורים הנך מצהיר כי אלו הפרטים שלך וכי הם נכונים, מדויקים ומלאים , הדואר האלקטרוני וקו הטלפון הינם בבעלותך. במידה והזמנה תבוצע ללא הפרטים המלאים שלך. Read more: http://nesher-clean.co.il/privacy#ixzz6ajwwZuFi

14. תנאים כלליים

1.1 תנאים כלליים של פרסום תוכן אם בכוונתכם לפרסם תוכן כלשהו באתר, אל תשכחו את הכללים הכלליים:
1.2 אסור לפרסם כל מידע, תגובה או הודעה שמסיתים להפרת החוקים של מדינת ישראל, מסיתים לגזענות או סכסוך דתי או כולל חומרים פורנוגרפיים או תוכן מגונה.
1.3 תוך כדי פרסום תוכן כלשהו, תגובה או הודעה, על המשתמשים להקפיד על כללי האיות והפיסוק של השפה העברית.
1.4 כל שימוש של ללא רשות בעל זכויות היוצר של דבר אשר מוגן על חוק זכויות היוצרים הינו פסול ואסור.
1.5 התבטאויות גסות ונחותות (אפילו תוך כדי שימוש בסימנים במקום אותיות מסוימות) וקללות בכל צורה אסורות.
1.6 אסור לעוות ולשנות שמות משתמש של משתמשים אחרים של האתר במטרה לפגוע בכם או לגרום לאי נוחות בצורה כלשהי.
1.7 אסור להשתמש בשמות זלזול עבור קבוצות אתניות או חברתיות עם כוונה פוגענית.
1.8 אסור להשתמש בכתבות, תגובות והודעות סדרות של אותיות גדולות וקטנות לסירוגין.
2 תוך כדי פרסום על המשתמש באתר:
2.1 לספק קישור (לינק) ישיר למקור ממנו הוא לקח את הכתבה
2.2 לזכור כי הקישור צריך להוביל למקור ראשון של הכתבה
2.3 לזכור שהתוכן שמתפרסם באתר על ידי המשתמש חייב להיות מעניין ואקטואלי.
2.4 אסור לפרסם תוכן שכולל פרסומת מסחרית.
2.5 אסור לפרסם חומר הכולל מילים גסות ונחותות בכותרות או בתיאורו.
3. תוך כדי פרסום תגובה על המשתמש באתר:
3.1 אסור לפרסם קישורים לפרסומת או לאתרים מזיקים.
3.2 אסור שלא לקצב את מספר סימני הפיסוק וסמיילי.
3.3 אסור להשתמש במילים וביטוים שאינם תואמים לנורמות של השפה העברית .
3.4 אסור לצרף תמונות ואיורים גראפיים הכוללים מילים גסות או פורנוגרפיה.
3.5 אסור לזלזל במתכוון בכללי האיות.
4. כללי כתיבת מאמרים. בזמן כתיבת מאמרים יש להקפיד על כמה כללים כדי המאמר לא יימחק
4.1 אין לכתוב בנושאי פוליטיקה ודת. אף לא מומלץ לכתוב על כדור רגל והוקי.
4.2 אסור להפר את חוקי ישראל במאמר.
4.3 המאמר המעתיק את תוכן אתר אחר יימחק.
4.4 יש לכתוב מאמר באוריינות.
4.5 השתדלו לכתוב את המאמר המיוחד. המאמרים החוזרים למידע שכבר פורסם יימחקו.
4.6 במידה והעלו ווידאו למאמר, יש ללוות אותו בטקסט המתאר את הווידאו ומסביר מדוע הוא הועלה.
4.7 השתדלו לעצב מאמר בצורה יפה.
4.8 במידה וצילם את התמונה או הווידאו אדם אחר, יש להקליד שם המחבר ומחזיק הזכויות. פרסום הפריטים אינו צריך להפר את זכויות מחזיקי הזכויות.
4.9 שלחו ככל שאפשר הרבה קישורים למאמר – הקישורים הפנימיים המובילים למאמרים האחרים של האתר וקישורים החיצוניים (למשל, לוויקיפדיה).

מדיניות פרטיות.

1. על השימוש באתר זה nesher-clean.co.il או בכל אתר שיחליף אותו או יתווסף אליו ("האתר") תחול מדיניות פרטיות כמפורט להלן.
2. להלן יפורטו הנהלים ביחס לפרטיות המשתמשים באתר וביחס לאיסוף ולשימוש במידע שנמסר על ידי המשתמשים באתר ו/או הנאסף בעת השימוש באתר ("מדיניות הפרטיות").
3. בעת השימוש באתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, המוצרים ו/או השירותים שביקשת לרכוש קופונים עבורם, אמצעי התשלום ששימשו אותך וכדומה. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לרבות בעת רישומך לאתר. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך (זהו מידע סטטיסטי ומצטבר, לדוגמה העמודים בהם צפית, השירותים שעניינו אותך, כתובת ה- IP שממנה פנית ועוד).
4. מדיניות הפרטיות חלה על המידע האישי המזהה שנמסר על ידך, כחלק מתהליך הרישום האישי, המועבר על ידך בזמן השימוש בשירותים וכן על מידע שנאסף אודותיך בזמן שאתה גולש באתר.
5. אתר "nesher-clean.co.il" אינן נושאות בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותך, על ידי צדדים שלישיים, לרבות גופים מסחריים ו/או אתרים ו/או סוחרים מקוונים, לרבות אלה המופיעים באתר (כגון בתי עסק המשתתפים במבצעי ההטבות באתר וכיוצא בזה) ואשר אינם בשליטתן. בכל מקרה של ספק, עליך לבדוק את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותו בתי עסק, סוחר, אתר או גוף מסחרי.
6. יודגש, כי הפרטים שתספק ו/או שיאספו, יכול ויאומתו כנגד מידע קיים אודותיך ו/או כנגד מידע דומה שסופק ו/או כנגד כל מידע דומה אשר מצוי בחזקתו של צד שלישי כלשהו.ב. רישום לאתר
7. בעת הרישום לאתר יהיה עליך להזין טופס רישום הכולל את הפרטים הבאים אודותיך: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, בחירת סיסמא, טלפון, כתובת, מספר תעודת זהות.
8. כמו כן, גם בעת רישומך לקבוצת הקניה באתר, תתבקש למסור את הפרטים שלעיל וכן את פרטי כרטיס האשראי שלך, לצורך ביצוע הרכישה.
9. יובהר, כי הפרטים והמידע שתתבקש למסור כוללים מידע הנחוץ במישרין לצורך אספקת השירותים ו/או לרכישת המוצרים והשירותים המופעים באתר ומידע זה מבוקש למטרה זו.
10. יובהר, שמסירת הפרטים והמידע שתתבקש למסור תלויה ברצונך ובהסכמתך, אך ללא מסירת המידע והפרטים האמורים לא תוכל להצטרף לאתר ו/או להשתתף ברכישה.ג. מאגר מידע
11. המידע שנאסף אודותיך יישמר במאגרי המידע באתר " nesher-clean.co.il". אתה מאשר בזאת העברת המידע אודותיך למאגרי המידע של אתר "nesher-clean.co.il".ד. השימוש במידע.
12. השימוש במידע שיתקבל אודותיך עקב שימושך באתר ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין, בין השאר, על מנת:
12.1. לאפשר את שימושך באתר;
12.2. לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;
12.3. לשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים שקיימים באתר;
12.4. לאפשר רכישת מוצרים ו/או שירותים המופיעים באתר, לרבות באמצעות הרכישות הקבוצתיות – וכן פרסום מידע ותכנים;
12.5. להתאים את המודעות ו/או העסקאות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך.
13. המידע בו יעשה שימוש יהיה בחלקו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אישית.
14. בהסכמתך להסכם תנאי השימוש של האתר, הנך מביע את הסכמתך כי יבוצע תיעוד בשרתים באופן אוטומטי של כל המידע שנקלט מן הדפדפן שברשותך ובכלל זאת כתובת ה – IP שלך וכן את כל הדפים בהם ביקרת, וכי תיעוד כאמור יבוצע לצורך:
14.1. יצירת קשר עמך.
14.2. משלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי אליך (בין על ידי אתר " nesher-clean.co.il") באמצעות הדואר האלקטרוני, לרבות הודעות המייל היומי, אלא אם תציין בכתב בפני אתר " nesher-clean.co.il" כי אינך מעוניין בכך עוד. באם הנך חפץ להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני כאמור, הנך מוזמן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של אתר " nesher-clean.co.il" בכתובת הדואר האלקטרוני support@ nesher-clean.co.il ו לבקש להסירך מרשימת התפוצה.
14.3. לאפשר שימוש חוזר ורכישת מוצרים ו/או שירותים חוזרת באתר.
14.4. בכדי למנוע שימוש לא חוקי ו/או לא מורשה באתר.ה. שימוש במידע ומסירתו לצדדים שלישיים
15. אתר " nesher-clean.co.il" לא ימכרו ו/או ישכירו ו/או יעבירו את המידע האישי אודותיך, כפי שנמסר לה על ידך, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, למעט לגוף מסונף אליהן (חברת בת, חברת אם, חברה אחות וכו').
16. על אף האמור לעיל, אתר " nesher-clean.co.il" תהיינה רשאיות לחשוף את המידע האישי אודותיך, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים כלשהם, בכפוף להתקיימות אחד מן התנאים הבאים:
16.1. התקבלה הסכמתך לחשוף מידע זה;
16.2. חשיפת המידע או חלקו לגורמים מסוימים נדרשת לשם ו/או במסגרת ו/או בקשר לאספקת השירותים. יש להדגיש, כי אלא אם נאמר אחרת, לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה סופק;
16.3. כאשר מסירת המידע נדרשת על פי חוק ו/או במידת הצורך במסגרת הליכים משפטיים, לרבות במקרה שבו יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;
16.4. במקרה של מחלוקת משפטית שתחייב את חשיפת פרטיך;
16.5. במקרה בו ימצא, כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש או הינן מנוגדות לדין, לרבות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא.
16.6. במקרה שבו אתר " nesher-clean.co.il" תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות הפרטיות. Cookies
17. האתר יכול וישתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

אישור הסכם.

1.1 באישור הסכם זה אני (המשתמש) מאשר כי קראתי את תנאי ההסכם ואני מסכים להם, וכן אני מודע ומסכים לבאים:
* קבלת אימייל אישור הוספה לרשימת תפוצה לתיבת הדוא"ל שלי.
* הודעות תפוצה לאימייל שלי מהאתר.
* אימייל אישור הסרה מרשימת תפוצה.
* אימיילים פרטית מצוות האתר הקשורים לתהליך התפוצה.
* קישורים לאתר מתוך מכתב התפוצה.
* אכסון פרטיי האישיים מטופס ההרשמה ברשימת התפוצה.
* שמירת הפרטים של התאריך השעה כתובת ip שלי, שמי וכתובת הדוא"ל שלי בעת אישור ההסכם.(לצורך הוכחת האישור)
* צוות האתר אינו מתחייב למלא את תנאי השירות ואינו נושא באחריות על תפוצה שלא בוצאה כהלכה.
* צוות האתר רשאי לשנות הסכם זה על כל תנאיו וסעיפיו בכל עת.
* צוות האתר רשאי לסגור זמנית את שירות התפוצה או לבטלו לצמיתות.
1.2 הסכם זה: צוות האתר רשאי לשנות את התנאים של הסכם זה ואת התנאים של השירות בכל עת בכל נושא. צוות האתר אינו מתחייב לשירות ומזכיר כי הוא פועל במסגרת בטא. המשתמש לא יפנה בטענות לאתר או לכל גוף חיצוני, פרטי או ממשלתי אחר עקב כל בעיה שתקרה במהלך השימוש בשירות תפוצה. צוות האתר יפעל לשיפור השירות ע"פ משוב ממשתמשים.
1.3 אישור סופי: באישור הסכם זה אני מתחייב כי לא אפנה בטענות כלפי צוות האתר או לכל גוף חיצוני על כל אחת מהכוכביות כן על הנכתב בכל הסכם זה על כל תנאיו וסעיפיו.
2. הערות:
* המשתמש מוזמן לפנות להנהלת האתר עם כל שאלה/בקשה כלפי שירות זה.
* ע"פ חוק הגנת הפרטיות המאפשר למשתמש לעיין במידע שלו שמוחזק אצל האתר, מחויב צוות zombie.co.il לשלוח את הפרטים למשתמש מסוים שיבקש פרטים אלו בשליחת אימייל מתאים באמצעים המפורטים בתת סעיף (2).
* הסכם זה פונה למשתמשות ולמשתמשים כאחד.